Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  • Home
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

przekazana w trybie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania przekazanych przez Państwa danych osobowych:

1.      administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej – „Dane

osobowe”) zawartych w korespondencji mailowej związanej z zamówieniem

oferowanych przez nas wyrobów/usług oraz dokumentach sprzedaży tych

wyrobów/usług jest „GLASS” Sp. z o.o., ul. Sadowa nr 12, 95 – 100 Zgierz

(dalej - „Administrator”), którego przedstawicielem jest Członek Zarządu

– Adam Matysiak  ( e-mail: amatysiak@spolkaglass.pl.);

2.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy

sprzedaży oferowanych wyrobów/usług oraz na potrzeby podjęcia

niezbędnych działań przed zawarciem tej umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1

lit. b RODO) oraz w celu realizacji obowiązków Administratora związanych

z procesem wykonania obowiązków sprzedawcy, wynikających z Ustawy o

podatku od towarów i usług, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

i aktów wykonawczych do tych ustaw (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c

RODO). Mogą być one także przetwarzane na potrzeby ewentualnego

dochodzenia roszczeń/obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą

umową sprzedaży (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3.      Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie

spowoduje, że nie będzie możliwe zawarcie z Panią/Panem umowy lub

prawidłowa realizacja obowiązków Administratora związanych z zawartą z

Panią/Panem umową;

4.      Administrator może przekazać Dane osobowe – w niezbędnym

zakresie - podmiotom zapewniającym obsługę niezbędnych procesów

związanych z bieżącym funkcjonowaniem Administratora, jak np. podmiotom

świadczącym obsługę księgową, kadrową, prawną, w zakresie rozliczeń

finansowych, hostingu i innych usług informatycznych, dostarczania

przesyłek. Administrator nie zamierza przekazywać Danych osobowych do

państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych;

5.      może Pani/Pan żądać od Administratora dostępu do Danych

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia

przetwarzania danych;

6.      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych

narusza przepisy RODO;

7.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zawartej

z Panią/Panem umowy oraz okres przewidziany przepisami prawa

podatkowego. Okres przechowywania może zostać przedłużony o okres

Jesteś zainteresowany naszą oferta?

Przejdź do formularza kontaktowego.

Kontakt